توضیحات (کتاب صوتی)

قابل دانلود از طریق موبایل وکامپیوتر ...با نصب اپلیکیشن https://www.navaar.ir/applicationsنوار علاوه برتخفیف از بایگانی همیشگی کتابها برخوردار شوید.حتی در صورت تعویض گوشی..