درباره ما

دیدن عکسها مخصوصا قدیمی وشنیدن خاطرات شیرین وجذاب جرقه ای شد تامن به فکر جمع آوری خاطرات شیرین وخواندنی وثبت آنها وبه اشتراک گذاشتن آنها بیفتم ...وهدف ما زنده نگهداشتن یاد کسانی است که با  دیدن هنرمندی آنها در قاب تلویزیون وسینما در کنار عزیزانمان خندیدیم وگریه کردیم و زندگی کردیم  آن هم فقط در یک قاب.... امیدوارم این سایت  چشم وقلمی باشد همیشه بیدار ...وشاید قدمی باشد برای نزدیک کردن   خاطرات شما به شما.