درباره ما

شنیدن خاطرات شیرین وجذاب جرقه ای شد تامن به فکر جمع آوری خاطرات شیرین وخواندنی وثبت آنها وبه اشتراک گذاشتن آنها بیفتم ...راستی من خودم رو معرفی نکردم اینجانب ابراهیم هستم ..فرهنگی با 25 سال سابقه ..متاهل ودارای سه فرزندودر حال حاضر در یکی از مدارس تهران مشغول به خدمت هستم.امیدوارم این سایت گوش شنوا وقلمی باشد همیشه بیدار ...وشاید قدمی باشد برای چاپ خاطرات شما در آینده ای نزدیک..