قوانین سایت

قوانین سایت به شرح زیر می باشد.

1-از فرستادن مطالب وعکسهای دور از شئونات اسلامی خودداری فرمایید .

2-مدیریت سایت مطالب وعکسهای ارسالی را بعد از بررسی در سایت قرار می دهد.

3-مدیریت سایت از انتشارمطالب وعکسهای ارسالی که دور از شئونات وفرهنگ اسلامی وارزشی  باشدمعذورخواهدبود.

4-هر شخصی که مطلب یا عکسی می فرستد صاحب ومسئول مطلب یا عکس می باشد.