شرایط استرداد

تا 48 ساعت بعد از تحویل کالا پس گرفته میشود وفقط هزینه حمل و نقل دریافت می شود